Wijzigingen Afvalbeheerplan

26-01-2021

Wijzigingen Afvalbeheerplan biedt nieuwe kansen voor de leden van de NVPG om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

De huidige demissionaire Staatssecretaris heeft een aanzet gegeven om te komen tot een wijziging van het huidige Afvalbeheerplan (Lap3) naar een Circulair Materialenplan (CMP). Het huidige Lap3 is volgens haar vooral gericht op de achterkant van de keten: het afvalbeheer. Ook is het Lap in beginsel geen bindende wetgeving, maar werkt het vooral indirect door, in bijvoorbeeld de afgifte van vergunningen en ontheffingen door bevoegd gezag. Met het CMP wil Van Veldhoven de reikwijdte uitbreiden en meer sturen op de hogere treden van de afvalhiƫrarchie, zoals hergebruik en preventie. Daarnaast moet de regelgeving uit het CMP vaker direct juridisch bindend zijn.

"Het CMP moet innovatie op het gebied van CE stimuleren door bedrijven uit te dagen om beter te presteren dan de minimumstandaard via een ambitieuze normering", schrijft de staatssecretaris. "Het Landelijk Afvalbeheerplan vormt het robuuste fundament voor een uitstekend afvalbeheer in Nederland. Het is mijn ambitie dat het Circulair Materialenplan voortbouwt op die sterke basis en een stimulerend kader vormt voor de doorontwikkeling van de circulaire economie." De Staatssecretaris kan helaas geen tijdspad aangeven omdat dit door haar opvolger zal moeten worden opgepakt. In principe wordt het Lap voor een periode van zes jaar vastgesteld. Lap3 is eind 2017 in werking getreden en zal dus in december 2023 moeten worden herzien.

Voor het zover is, wordt het Lap3 dus nog een keer gewijzigd. Deze wijziging heeft tot doel om het Landelijk Afvalbeheerplan in lijn te brengen met de EU-kaderrichtlijnen Afvalstoffen en de Omgevingswet. De NVPG heeft, naar aanleiding van de internetconsultatie, in mei 2020 haar zienswijze kenbaar gemaakt. De ingekomen reacties zijn samengevat en worden beantwoord in een Nota van Antwoord. De Nota van Antwoord zal in februari 2021 worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De NVPG heeft aangedrongen om meer nadruk te leggen op de toepassing van de circulaire producten en minder op de verwerkingsstandaarden. Het bedrijfsleven moet de gelegenheid hebben om volledig in te spelen op de ontwikkelingen van de circulaire economie. Dit houdt in dat ook de huidige beoordelingsrichtlijnen voor het reinigen/bewerken van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen volledig aangepast moeten worden.

Essentieel hierbij is gekozen wordt voor een centraal gecoƶrdineerd beleid voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en afval. Het huidige beleid is niet uitvoerbaar. In de tweede wijziging van het Lap3 zijn, ondanks de ingebrachte zienswijze, door de overheid geen stappen gezet. Het ministerie geeft aan dit wel op het netvlies te hebben, maar dat het ZZS-beleid een zorgvuldige afweging vraagt van wat wel en niet beleidsmatig geregeld dient te worden.


Terug naar het overzicht

2021 © Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven